Poskytované služby

Soudní exekutor na žádost věřitele (sepíše návrh na nařízení exekuce, jenž postoupí soudu), který prokáže vykonatelnost pohledávky Exekučním titulem, jimiž jsou:

  • Rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek.
  • Rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek.
  • Rozhodčí nález.
  • Exekutorský nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
  • Rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány.
  • Rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.
  • Jiná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Soud je povinen do 15-ti dnů od doručení vydat usnesení o nařízení exekuce, přičemž neurčuje způsob provedení exekuce a návrh oprávněného na provedení exekuce nemusí obsahovat způsob jejího provedení.

O způsobu provedení exekuce rozhodne exekutor sám poté, kdy mu bude doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce. Po té kdy je soudnímu exekutorovi doručeno usnesení o nařízení exekuce, zahájí soudní exekutor exekuci na majetek povinného – dlužníka.

Proti usnesení o nařízení exekuce je sice přípustné odvolání, avšak nelze v něm namítat jiné skutečnosti než ty, které jsou rozhodné pro nařízení exekuce. Po doručení usnesení o nařízení exekuce vydá exekutor exekuční příkaz, což je příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedeným v zákoně. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. S majetkem, který je postižen exekučním příkazem nesmí povinný žádným způsobem nakládat. Právní úkon, kterým by porušil tuto povinnost je neplatný.

  • Soudní exekutor může v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému, sepisovat listiny, přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.
  • Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo se exekutor přesvědčil o stavu věci.
  • Exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. V takovém případě je exekutorský zápis přímo vykonatelný, tzn. že není třeba k jeho výkonu podávat žalobu, ale originál či stejnopis zápisu se pouze připojí k návrhu na nařízení exekuce.

© 2021, Exekutorský úřad Jičín – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | GDPR | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑